Disclaimer

maincubes B.V.
Capronilaan 2
1119NR Schiphol Rijk

t +31 20 7880 380
e info-nl@maincubes.com

maincubes one GmbH
Bockenheimer Anlage 15
D-60322 Frankfurt am Main

e info-de@maincubes.com

Directie: Oliver Menzel, Albrecht Kraas, Dr. Markus Wiedenmann
Handelsregister: Frankfurt am Main HRB: 95527
USt-ID: DE286899718

Uitsluiting van aansprakelijkheid

1. Inhoud van de website De auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijk voor de actualiteit, juistheid, volledigheid of kwaliteit van de aangeboden informatie. Elke eis tot schadevergoeding tegenover de auteur, die betrekking heeft op schade van materiële of ideële aard, die door het gebruik of niet-gebruik van de aangeboden informatie resp. door het gebruik van foutieve en onvolledige informatie werd veroorzaakt, zijn principieel uitgesloten, indien er geen sprake is van aanwijsbare opzet of grove nalatigheid door de auteur. Alle aangeboden informatie is vrijblijvend. De auteur behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor, delen van de pagina’s of het gehele aanbod zonder separate aankondiging te veranderen, aan te vullen, te verwijderen of de publicatie deels of definitief te beëindigen.

2. Verwijzingen en links Bij directe of indirecte verwijzingen naar externe websites (“links"), die buiten de verantwoordelijkheid van de auteur vallen, zou uitsluitend een aansprakelijkheid ontstaan, wanneer de auteur op de hoogte is van de inhoud en het voor hem technisch mogelijk en redelijk zou zijn, het gebruik in geval van illegale inhoud te voorkomen. Daarom verklaart de auteur nadrukkelijk, dat ten tijde van het opnemen van de links de corresponderende pagina's waarnaar wordt verwezen geen illegale inhoud bevatten. De auteur heeft geen invloed op de actuele en toekomstige vormgeving en de inhoud van gelinkte/gekoppelde pagina's. Daarom distantieert hij zich hiermede uitdrukkelijk van de gehele inhoud van alle gelinkte /gekoppelde websites, die na het opnemen van de links werden gewijzigd. Deze vaststelling geldt voor alle in de eigen website opgenomen links en verwijzingen en voor externe bijdragen in door de auteur opgezette gastenboeken, discussiefora en mailinglijsten. Voor illegale, foutieve of onvolledige informatie en met name voor schade, die uit het gebruik of niet-gebruik van dergelijke aangeboden informatie voortvloeit, is uitsluitend de exploitant van de website waarnaar werd verwezen verantwoordelijk, en niet degene die slechts via links naar de desbetreffende publicatie verwijst

3. Auteursrechten en oudere rechten De auteur streeft ernaar in alle publicaties de auteursrechten van de gebruikte grafische materialen, geluidsbestanden, video-opnamen en teksten te respecteren, door hem zelf gemaakte grafische materialen, geluidsbestanden, video-opnamen en teksten te gebruiken of gebruik te maken van grafische materialen, geluidsbestanden, video-opnamen die vrij van auteursrechten zijn. Alle binnen de website genoemde en evt. door derden beschermde merken en handelsmerken blijven zonder beperking onderworpen aan de bepalingen van de toepasselijke auteursrechten en de eigendomsrechten van de geregistreerde eigenaren. Louter en alleen op basis van het noemen mag niet worden geconcludeerd dat handelsmerken niet door rechten van derden worden beschermd! Het copyright voor gepubliceerde, door de auteur zelf vervaardigde objecten berust uitsluitend bij de auteur van de website. Vermenigvuldiging of gebruik van dergelijke grafische materialen, geluidsbestanden, video-opnamen en teksten in andere elektronische of gedrukte publicaties is zonder uitdrukkelijke toestemming van de auteur niet toegestaan.

4. Rechtskracht van deze vrijstelling van aansprakelijkheid Deze vrijstelling van aansprakelijkheid moet worden beschouwd als deel van deze website, van waaruit naar deze pagina werd verwezen. Indien delen of afzonderlijke formuleringen van deze tekst niet, niet meer of niet volledig met de geldende rechtspositie overeenkomen, blijven de overige delen in hun inhoud en geldigheid daardoor onaangetast.

maincubes B.V.
Capronilaan 2
1119NR Schiphol Rijk